احتمال ورشسکستگي غول خودروهاي خودران

کد مطلب : 38469 تاریخ مطلب : 1398/03/01

بنيانگذار شرکت تسلا در يک نامه به کارکنان خود هشدار داده در صورتي که روند هزينههاي خود را تغيير ندهند، اين شرکت تا10 ماه آينده ورشکست خواهد شد.