ارز ديجيتال فيسبوک شايد عملکردي شبيه به امتياز وفاداري داشته باشد

کد مطلب : 38394 تاریخ مطلب : 1398/02/20

فيسبوک بيش از هميشه، به دنياي بلاک‌چين و ارز ديجيتال نزديک شده و احتمالا رمزارزي با کارايي شبيه به امتيازهاي وفاداري عرضه مي‌کند.

فيسبوک بيش از هميشه، به دنياي بلاکچين و ارز ديجيتال نزديک شده و احتمالا رمزارزي با کارايي شبيه به امتيازهاي وفاداري عرضه ميکند.

شايد تغيير مسير احتمالي فيسبوک از شبکههاي اجتماعي عموميتر بهسمت پيامرساني خصوصي، آنچنان با استقبال مناسب کاربران و کارشناسان روبهرو نشد. دراينميان، اخبار ديگر دربارهي تصميمهاي آتي زاکربرگ براي فيسبوک شايد توجه بيشتري بهخود جلب کنند. يکي از تصميمهاي مهم، ورود به حوزهي رمزارز از سوي فيسبوک است که مدتها هم موضوع گمانهزنيها و شايعات رسانهاي بود.

والاستريت ژورنال در گزارشي جديد، جزئياتي از برنامهي فيسبوک در حوزهي ارز ديجيتال ارائه کرد. غول شبکههاي اجتماعي احتمالا بهدنبال شرکاي تجاري متعدد باشد که در دستههاي گوناگون تجارت آنلاين و مديريت مالي فعاليت ميکنند. تلاش اصلي آنها توسعهي نفوذ قابليتهاي آتي مبتنيبر بلاکچين خواهد بود. شرکاي احتمالي فيسبوک در پروژهي جديد با درخواست همکاري در سرمايهگذاري يکميليارد دلاري روبهرو شدهاند؛ سرمايهگذارياي که احتمالا براي پشتيباني از ارز ديجيتال فيسبوک استفاده خواهد شد تا نوسانهاي ذاتي دنياي رمزارز را در سکهي مدنظر آنها از بين ببرد. اين نوسانها تاکنون بهعنوان مانعي اصلي بر سر راه کاربردپذيري عمومي ارز ديجيتال قرار داشتهاند. ارائهي فيسبوک، خصوصا براي شرکتهاي تجاري، شامل مزيتهايي همچون کارمزدهاي کمتر درمقايسهبا کارتهاي اعتباري ميشود.

برخي تحليلگران در اظهارنظرهايي سريع ادعا کردند اقدام فيسبوک مبنيبر کاهش نرخ کارمزدها، توانايي آنها براي درآمدزايي کوتاهمدت از فرايندهاي پرداخت را کاهش خواهد داد. البته اگر هدف نهايي از ارائهي رمزارز، افزايش زمان سپريشده در پلتفرم آنها باشد، کاهش درآمد از سرويس پرداخت مسئلهي آنچنان مهمي نخواهد بود.

بهنظر ميرسد فيسبوک بهصورت جدي مشغول توسعهي زيرساختها براي ارائهي بازارچهي اختصاصي باشد. در کنفرانس اخير F8 اين شرکت، صحبت زيادي از فناوريهاي بلاکچين نشد؛ اما زاکربرگ در صحبتهايش که حول تغيير کاربري فيسبوک براي افراد بود، اشارههاي متعددي به گردش پول در پلتفرم کرد.

زاکربرگ در سخنراني اخير کنفرانس F8 گفت:
اعتقاد دارم ارسال پول به افراد ديگر بايد بهآساني ارسال عکس باشد.

مديرعامل فيسبوک در صحبتهايش به روشهاي پرداخت امن و ساده اشاره کرد که در چشمانداز آتي فيسبوک مبتنيبر حريم خصوصي، سهم مهمي خواهد داشت. احتمالا تصميم مذکور فراتر از امکاناتي همچون پرداخت شخصبهشخص خواهد بود که در سرويسهايي همچون Venmo و اپليکيشن پيامرسان مسنجر عرضه شوند. مديران فيسبوک در يادداشتهاي متعدد، به بهبودهايي با تمرکز بر تجارت الکترونيک اشاره کردهاند. از ميان آنها، ميتوان به پرداخت بهينهتر در پاساژ ديجيتال اينستاگرام» اشاره کرد. بهعلاوه، قابليتهايي همچون استيکرهاي کمک مالي و قابليتهايي براي نمايش محصولات کسبوکارهاي کوچک در واتساپ هم در ميان برنامههاي فيسبوک ديده ميشود.واتساپ را ميتوان نقطهي تمرکز فيسبوک در رويکردهاي تجارت الکترونيک دانست. آنها در کنفرانس F8، ادعا کردند قابليت Whatsapp Pay که اکنون بهصورت محدود در هند وجود دارد، تا پايان سال به کشورهاي متعدد ديگر هم وارد خواهد شد. پلتفرم مذکور اکنون برمبناي بلاکچين نيست و تنها براي پرداختهاي فردبهفرد استفاده ميشود. دراينميان، استفادهي 80 درصد از کسبوکارهاي کوچک هند از واتساپ، شايد دليلي بر توسعهي قابليت پردازش پرداخت فيسبوک در آيندهي نزديک باشد.

در دسامبر گذشته، بلومبرگ گزارشي منتشر کرد که ارائهي سکهي رمزنگاريشده فيسبوک را در هند محتمل ميدانست. طبق ادعاي گزارش، از سکهي مدنظر ابتدا کارگران هندي خارج از کشور براي ارسال پول به خانوادههايشان استفاده خواهند کرد.

بخش ديگري از گزارش والاستريت ژورنال ادعا ميکند شايد سکهي مدنظر فيسبوک به اکوسيستم درآمدزاي آنها در حوزهي تبليغات اضافه شود. پروژهي مذکور که هنوز درحالبررسي داخلي در فيسبوک است، احتمالا براي هر دو طرف سيستم تبليغات مفيد و کارآمد باشد. تبليغدهندهها با استفاده از سکهي فيسبوک هزينهي تبليغات را ميپردازند و احتمالا کاربران هم بهخاطر تماشاي تبليغات يا تعامل با آنها، پاداشي بهصورت رمزارز دريافت خواهند کرد.

سناريوي بالا شبيه به ايدههاي متعددي است که امروزه در دنياي ارز ديجيتال ديده ميشود؛ ايدههايي که نمونههايي از آنها را مرورگر Brave اجرا کرد. اين مرورگر بهخاطر کليک روي تبليغات به کاربران توکن پرداخت ميکند. چنين ايدههاي اعتقاد دارند که تبليغات بهجاي ثروتمندترکردن غولهاي فناوري بايد در جهتي باشند که به کاربران بهخاطر توجه به محتواي تبليغاتي هزينه پرداخت کنند.